Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Inspektor Ochrony Danych 

wydruk do pliku pdf

Magdalena Glet

e-mail: iod@zgm.gliwice.eu

 

INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH 1
1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora
2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu:
• Wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku  z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz przepisów szczegółowych dotyczących wykonywanych zadań – w takim przypadku niepodanie danych będzie skutkowało konsekwencjami przewidzianymi w przepisach prawa,
• – w takim przypadku niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.
Jeżeli z przepisu prawa nie wynika wprost obowiązek podania danych osobowych, mogą wówczas Państwo zostać poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym zakresie i wskazanym celu. Niewyrażenie zgody skutkować będzie brakiem możliwości wykorzystania danych do celu, którego zgoda ta miała dotyczyć.
3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
W przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć tę zgodę, a jej wycofanie nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
W wyjątkowych sytuacjach, gdy przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane dotyczą może żądać przeniesienia danych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych które są przetwarzane w interesie publicznym lub w ramach sprawowani władzy publicznej.
Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej odbywa się za pomocą korespondencji e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub poprzez kontakt telefoniczny pod nr tel. 32 338 3965. Można również złożyć zapytanie w formie pisemnej w Biurze Podawczym ZGM, wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

 

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  liczba odsłon strony: 490 
Logo Samorządu Gliwice

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Plac Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice

tel. 32 239 11 19, faks 32 239 11 19

zgm@zgm.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP