Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Magdalena Glet

e-mail: iod@zgm.gliwice.eu

 

INFORMACJA OGÓLNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH 1


1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora.
2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu:
• Wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz przepisów szczegółowych dotyczących wykonywanych zadań – w takim przypadku niepodanie wymaganych danych będzie skutkowało konsekwencjami przewidzianymi w przepisach prawa,
• Zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw (art. 6, ust.1, pkt 3) lit e) ustawy o dostępie do informacji publicznej)
• Zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w budynku ZGM (art. 9a i art.50 ustawy o samorządzie gminnym) –w siedzibie ZGM funkcjonuje monitoring rejestrujący obraz (w tym wizerunek osób)
• Sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. W sytuacji, gdy zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych również w innym celu i zakresie zostaną wówczas Państwo poinformowani o podstawach przetwarzania tych danych.
• Zawierania i wykonywania umów w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi – w tym przypadku niepodanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie. Gdy obowiązek ujawnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa, ich niepodanie będzie niosło za sobą skutek wynikający wprost z tych przepisów.
3. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
4. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawienia) ich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
W przypadku danych zbieranych za zgodą można również cofnąć tę zgodę, a jej wycofanie nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.
Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej odbywa się za pomocą korespondencji e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub poprzez kontakt telefoniczny pod nr tel. 32 338 39 77. Można również złożyć zapytanie w formie pisemnej w Biurze Podawczym ZGM, wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.


1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZakład Gospodarki Mieszkaniowej
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAnna Pszonak
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:32:23
Informację wprowadził do BIPAnna Pszonak
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:32:23
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyAnna Pszonak2020-07-14 12:37:26
2Modyfikacja stronyAnna Pszonak2020-09-02 10:11:50